Utbildningar - Paues Åberg

Utbildningar

– Undvik stressen imorgon genom att förbereda dig idag

Oavsett anledningen till att företrädare från företag och organisationer behöver kommunicera publikt är förberedelser av avgörande betydelse. På Paues Åberg har vi hjälpt våra kunder att hantera sin omvärld i ett föränderligt landskap så länge vi har funnits – och vi är överens om att: nyckeln till såväl minskad stress som goda resultat är förberedelse innan behovet uppstår. Med hjälp av våra utbildningar kan du försäkra dig idag om att ha de bästa förutsättningarna imorgon.

Vi hjälper er med:

Talarträning

För dig som vill bli bättre på muntlig framställan eller förbereda dig inför ett specifikt presentationstillfälle. Läs vidare »

Talarträningen utformas utifrån varje persons individuella förutsättningar, behov och önskemål. Huvuddelen kretsar kring praktisk träning tillsammans med feedback. Därutöver inkluderas övningar och teorimoment.

En talarträning syftar till att öka tryggheten och göra dig bättre rustad att föra ut budskap i olika format och sammanhang så som föreläsningar, möten, rapportpresentationer och paneldebatter. Detta sker genom att:

  1. lyfta nivån på framförandet genom praktisk träning, övningar och feedback
  2. identifiera styrkor och svagheter
  3. ge råd kring utformning, budskap och struktur på presentationen
  4. utforma en individuell karta för vad talaren bör arbeta vidare med.

Paues Åberg kan även vara behjälpliga till med att ta fram struktur, manus eller bildstöd inför själva presentationstillfället.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Malin Johansson
Director
070-092 91 69
Allan Åberg
Partner
073-338 33 11

Medieträning

För talespersoner i företag och organisationer som behöver praktisk träning inför en medial intervjusituation och vill bli bättre på att styra intervjuer och föra ut budskap. Läs vidare »

En medie- eller budskapsträning syftar till att förbereda talespersoner inför ett medieframträdande eller en liknande intervjusituation.

Träningen utgår från kundens aktuella förutsättningar. Förutsättningarna avgör om träningen har ett kritiskt och ifrågasättande anslag – riskminimering – eller ett mer möjlighetsinriktat anslag – att nå ut med budskap och förklara ståndpunkter.

Träningen sker framför kamera och i dialogform mellan de som tränar och de som ska tränas. Paues Åberg ansvarar för att ta fram case och övningsscenarier som ligger till grund för övningen. Därutöver inkluderas teorimoment utefter behov.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Malin Johansson
Director
070-092 91 69
Stina Oldfeldt
Director
070-924 87 42

Talesmannautbildning

Paues Åbergs koncept Talesmannautbildning är framtaget för grupper om tre till fem personer som vill förbättra sin muntliga förmåga och föra ut budskap i olika format och sammanhang så som föreläsningar, möten, rapportpresentationer och mediala intervjusituationer. Läs vidare »

Paues Åbergs koncept kombinerar talarträning och budskapsträning för att stärka deltagarna som talespersoner vad gäller att identifiera, formulera och föra ut budskap samt att framföra och strukturera en presentation. Detta sker genom att:

  1. lyfta nivån på framförandet genom praktisk träning, övningar och feedback
  2. ge råd kring utformning, budskap och struktur på presentationen
  3. öka förmågan att styra intervjuer och föra ut budskap genom simulerade intervjusituationer framför kamera och teoridelar utefter behov.

Utbildningen sker under en heldag. Inför utbildningen får deltagarna fylla i en självskattning samt beskriva vad de önskar utveckla. Utifrån självskattning och erfarenheter från utbildningsdagen utformas en karta för vad respektive person behöver arbeta vidare med.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Malin Johansson
Director
070-092 91 69
Allan Åberg
Partner
073-338 33 11

Teoretisk medieutbildning

Förståelse för hur media fungerar är inte sällan en förutsättning för att kunna navigera i det mediala landskapet. Läs vidare »

Under en teoretisk medieutbildning går vi bland annat igenom hur media fungerar, hur en nyhetsvärdering görs, hur en journalists vardag ser ut och hur man kan tänka i kontakten med media.

Utbildningen kan både hållas för mindre och större grupper. Vid önskemål kan utbildningen även kompletteras med övningar som syftar till att öka förståelsen för det mediala landskapet.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Stina Oldfeldt
Director
070-924 87 42

Kriskommunikationsutbildning

Kriser uppstår i alla typer av verksamheter, stora som små företag, börsbolag, ideella organisationer och offentliga verksamheter. Läs vidare »

Dagens snabba medieklimat skapar många möjligheter till positiv uppmärksamhet. Men det innebär också att kriser kan utvecklas snabbt, ofta innan berörda parter har kommit till insikt vad det är man står inför.

Vad behöver vara på plats, vilka bör vara på plats, vilka intressenter ska informeras och vilka ska engageras? Paues Åbergs utbildning belyser frågorna utifrån tre aspekter: ledningen, strukturen och kulturen.

Utbildningen ger deltagaren insikt i hur en verksamhet förbereder, hanterar och följer upp en kris. Men framför allt hur man kan arbeta proaktivt med sin organisation för att skapa en kultur som får bästa möjliga förutsättningar att kommunikativt hantera en kris.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Stina Oldfeldt
Director
070-924 87 42