Paues Åberg Communications - Våra värderingar

Våra värderingar

Paues Åberg har tre kärnvärderingar, som återspeglas i all vår verksamhet.

Kvalitet

Arbete med hög kvalitet är grunden för förtroende, som i sin tur är förutsättningen för all rådgivning och konstruktivt samarbete. Relationen till byråns kunder och övriga samarbetspartner ska därför i alla dimensioner präglas av kvalitet. Med kvalitet avses såväl innehåll i rådgivning och leveranser som den process där arbetet sker. Vi är tydliga mot kunder i hur vi arbetar och återkopplar löpande resultat.

Byrån ska löpande verka för att höja kvaliteten i sina tjänster och sin rådgivning, samt i nära dialog med kunder säkerställa att förändringar skapar ytterligare bidrag till deras framgång. Byrån ska genom eget exempel och samverkan med andra verka för att kvaliteten höjs i branschen som helhet.

Långsiktighet

Framgångsrika samarbeten byggs på förtroendefulla relationer. Eftersom förtroende tar tid att etablera ska långsiktighet prägla byråns alla relationer. Byrån värderar alltid en relations konstruktiva fortlevnad högre än den aktuella affären. Vår målsättning är att arbeta med våra kunder under många år, och i vår rådgivning ser vi alltid till kundernas långsiktiga intressen.

För medarbetare ska byrån vara en arbetsplats där man kan stanna länge, utvecklas och få större ansvar i takt med att man bidrar allt mer till verksamheten. Byrån strävar efter att upprätthålla en god relation till dem vi tidigare samarbetat med – kunder, medarbetare, leverantörer – i övertygelsen att vi kommer möta dem igen i andra sammanhang och att vi vill ha den bästa möjliga relation med dem även då.

Respekt

Konstruktiva samarbeten förutsätter att människor känner sig respekterade och tagna på allvar. För att uppnå detta krävs en ärlig dialog med kunder, där vi som konsulter gör vårt yttersta för att förstå kundens behov och bevekelsegrunder och agerar utifrån deras bästa intresse, även då det ibland är obekvämt.

Medarbetare i byrån ska på samma sätt känna trygghet i att de blir hörda, mötas av tydliga beslut och riktlinjer i frågor som rör arbetet och att deras intressen tas tillvara. Detta gäller även leverantörer och andra samarbetspartners i byråns verksamhet. Relationen till konkurrenter ska präglas av kollegialitet och generositet.