Frågor och svar för noterade bolag

Vi får många frågor från våra kunder om vilka krav som ställs på dem att tillhandahålla marknaden med information givet rådande omständigheter.

Här är svaren på de vanligaste frågorna. Tveka inte att höra av er om ni har andra frågor.

1. Vilken generell inställning bör man ha som börsbolag i sin kommunikation med investerare?

I tider av kris och osäkerhet uppstår snabbt rykten och spekulationer. Då är det extra viktigt att vara så tydlig och transparent som möjligt om hur bolaget påverkas på kort sikt. Samtidigt bör man förklara vilka långsiktiga fundamenta man står på som är avgörande för hur man återgår till ett normalläge och bygger värde på sikt.

Samtidigt har den europeiska finansmyndigheten ESMA har utfärdat en rekommendation där de föreslår att börsbolag så snart som möjligt bör kommunicera all relevant information om effekterna av COVID-19 i enlighet med deras skyldigheter enligt MAR-regelverket. Dessutom menar ESMA att börsbolag bör vara öppna kring de faktiska och potentiella effekterna av COVID-19, i den utsträckning det är möjligt. De bör basera den bedömningen både på en kvalitativ och kvantitativ analys av bolagens affärsverksamhet, ekonomiska situation och ekonomiska resultat och sedan rapportera det i årsredovisning för 2019, om den ännu inte har slutförts. Annars bör det ske på annat sätt, exempelvis i bolagets kommande delårsrapporter.

2. Vi har inte lämnat någon prognos men måste vi ändå informera marknaden om hur vi påverkas av Coronaviruset?

Det är svårt att ge ett generellt svar på den frågan då bedömningen måste göras från fall till fall. Enligt Nasdaqs regelverk så kan faktorer vägas in vid bedömningen; händelsens förväntade omfattning eller betydelse i relation till hela bolagets verksamhet; betydelsen av den nya informationen i förhållande till de faktorer som avgör aktiekursen eller andra faktorer som skulle kunna påverka aktiekursen.

Regelverket säger specifikt om bolagens finansiella ställning att om bolaget finansiella resultat eller ställning avviker från vad som rimligen kan förväntas med ledning av den information som bolaget har offentliggjort eller på annat sätt kommunicerat tidigare, kan informationen beträffande avvikelsen utgöra insiderinformation. Vid bedömningen av om en förändring av bolagets finansiella resultat eller ställning är tillräckligt väsentlig för att utgöra insiderinformation ska bolaget värdera avvikelsen med utgångspunkt i den senaste finansiella utvecklingen, prognoser eller framåtblickande uttalanden.

I ett sådant bedömningsunderlag bör hänsyn tas till bolagets specifika verksamhet tillsammans med kända förändringar i finansiella förutsättningar under återstående del av den finansiella perioden. I förutsättningarna kan t.ex. ingå säsongsmässiga variationer samt generell marknadsutveckling. Hänsyn bör också tas till annan information som lämnats från bolaget gällande omvärldsfaktorer, såsom känslighetsanalyser avseende exempelvis ränta, valuta och råvarupriser. Sammanställningar av analytikers förväntningar på bolaget är inte avgörande för hur bedömningen ska göras.

Även om det är svårt att utifrån regelverket dra några generella slutsatser så bör man som noterat bolag överväga om det inte på långsikt kan finnas ett värde av att vara så transparent som möjligt genom att berätta hur bolaget påverkas av utvecklingen i nuläget med brasklappen att det givetvis är svårt att veta vad som kommer att hända i framtiden. Det bygger förtroendekapital och dessutom undviker man spekulation eftersom det alltid uppkommer i avsaknad av information. Dessutom ligger det i linje med ESMA:s riktlinjer.

3. Vi bedömer att en av våra kliniska studier kommer att bli försenad eftersom vi genomför den på en rad kliniker i norra Italien som påverkats stort av Coronaviruset, behöver vi meddela marknaden om det?

Det är svårt att ge ett generellt svar på den frågan då bedömningen måste göras från fall till fall. Enligt Nasdaqs regelverk så kan faktorer vägas in vid bedömningen; händelsens förväntade omfattning eller betydelse i relation till hela bolagets verksamhet; betydelsen av den nya informationen i förhållande till de faktorer som avgör aktiekursen eller andra faktorer som skulle kunna påverka aktiekursen. Även om det är svårt att utifrån regelverket dra några generella slutsatser så bör man som noterat bolag överväga om det inte på långsikt kan finnas ett värde av att vara så transparent som möjligt genom att berätta hur bolaget påverkas av utvecklingen i nuläget med brasklappen att det givetvis är svårt att veta vad som kommer att hända i framtiden. Det bygger förtroendekapital och dessutom undviker man spekulation eftersom det alltid uppkommer i avsaknad av information. Dessutom ligger det i linje med ESMA:s riktlinjer.

4. Har myndigheterna utfärdat några instruktioner kring hur börsbolag bör kommunicera kring Corona?

Ja, den europeiska finansmyndigheten ESMA har utfärdat en rekommendation där de föreslår att börsbolag så snart som möjligt bör kommunicera all relevant information om effekterna av COVID-19 i enlighet med deras skyldigheter enligt MAR-regelverket. Dessutom menar ESMA att börsbolag bör vara öppna kring de faktiska och potentiella effekterna av COVID-19, i den utsträckning det är möjligt. De bör basera den bedömningen både på en kvalitativ och kvantitativ analys av bolagens affärsverksamhet, ekonomiska situation och ekonomiska resultat och sedan rapportera det i årsredovisning för 2019, om den ännu inte har slutförts. Annars bör det ske på annat sätt, exempelvis i bolagets kommande delårsrapporter.

Den 27 mars meddelade Esma att de rekommenderar de nationella tillsynsmyndigheterna att inte prioritera åtgärder mot börsbolag som på grund av coronaviruset inte kan offentliggöra sina finansiella rapporter i tid förutsatt att de offentliggörs inom den period som Esma anger i sitt uttalandet. Esma rekommenderar att en enskild bedömning bör göras för varje enskilt fall. Börsbolagen förväntas informera den nationella tillsynsmyndigheten om de inte kan offentliggöra sina finansiella rapporter inom de lagstadgade tidsramarna och informera investerarna om den nya tidsplanen. Esma påminner om att börsbolagen måste fortsätta att informera marknaden om insiderinformation så snart som möjligt i enlighet med MAR-regelverket.Finansinspektionen i Sverige står bakom Esma:s uttalande.

Uttalandet finns att läsa här: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-67-742_public_statement_on_publication_deadlines_under_the_td.pdf

5. Hur kan man tänka kring bolagsstämman?

Som en konsekvens av Covid-19-pandemin kommer det att bli svårare för aktieägare att delta i de årsstämmorna som kommer att arrangeras under våren. Regeringen la därför den 26 mars fram ett förslag till tillfälliga bestämmelser som utökar möjligheten till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor för att underlätta för bolag och föreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras. Förslaget kommer att behandlas i riksdagen den 3 april. Läs mer om förslaget här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/03/prop.-201920143/

 

Här finns en rad insatser att ta till:

  • Föreslå att årsstämman beslutar att det ska vara möjligt att följa stämman via direktsänd webbsändning.
  • Gör en förinspelning av VD-anförandet och lägg sedan ut det på hemsidan efter årsstämman.
  • Möjliggör för aktieägare att utse ett ombud som röstar å deras vägnar. Här kan exempelvis Euroclear vara behjälpliga i att administrera det.
  • Uppmana aktieägarna att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Bjud inte på någon förtäring och om det förväntas att många kommer att delta fysiskt så dela upp deltagarna i flera olika rum om det är möjligt.

6. Går det att senarelägga årsstämman?

Ja, men inte hur länge som helst. Årsstämman måste hållas enligt lag och den ska äga rum inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

 


För mer information kontakta gärna: 

Jonas Rodny, jonas.rodny@pauesaberg.se, 076-190 90 51

Carolin Wiken, carolin.wiken@pauesaberg.se, 070-092 91 70

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg