Industri

Vi bistår våra uppdragsgivare hantera de speciella utmaningar den gröna och digitala omställningen för med sig.

Svensk industri befinner sig i ett formativt skede. Den snabba tekniska utvecklingen utmanar befintliga affärsmodeller och tillverkningsprocesser, men är också nyckeln för att framtidssäkra svensk konkurrenskraft. Viljan och förmågan att tillämpa nya innovationer och regelbundet investera i större tekniksprång förblir en förutsättning för att svenska företag ska kunna konkurrera internationellt.

På motsvarande sätt ställer samhällets pågående klimatomställning ökade krav på industrin att minska sin klimatpåverkan. Omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle är samtidigt en unik möjlighet för svenska industriföretag.

Paues Åberg har lång erfarenhet av att hjälpa uppdragsgivare inom såväl basindustrin som verkstadsindustrin i påverkans- och kommunikationsarbetet kopplat till industrins utmaningar. Vi bistår regelbundet företag och branschföreträdare i utvecklande av strategisk kommunikation inom områden som kompetensförsörjning, forskning och innovation, tillståndsprocesser samt lokal förankring och medborgardialog.

Kontakt – Industri

Philip Thomasson Lerulf
Director

073-448 23 75
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg