Finansiell kommunikation - Paues Åberg

Finansiell kommunikation

Kommunikation som driver affären ger bättre bolagsvärdering

Kraven på korrekt, relevant och begriplig kommunikation för börsbolag kommer från många håll; från privata aktieägare, institutionella investerare, analytiker och styrelse. Därutöver efterfrågas synlighet i rätt sammanhang.

Lyckas inte bolaget leverera aktieägarvärde riskerar bolaget att få svårt att skaffa kapital eller så tryter tålamodet hos befintliga aktieägare. Det i sig skapar osäkerhet. I värsta fall drabbas du av allt på samma gång.

En aktiv, planerad och begriplig kommunikation borgar för en positiv påverkan på ditt börsvärde. Utan en aktiv kommunikation riskerar man att det skapas ett värderingsgap, det vill säga ett lägre faktiskt värde på bolaget än vad analytiker och andra bedömare värderar bolaget till.

Enligt en analys som Paues Åberg Communications har genomfört är generellt sett värderingsgapet större ju mindre bolaget är. Ju större värderingsgap desto större problem har du – men samtidigt bättre förutsättningar att vända trenden.

Börsvärdering i förhållande till analytikers värdering, procent. Värderingsgapet är beräknat genom att relatera de riktkurser som analytiker satt för bolaget till bolagets, vid tidpunkten för analysen, aktuella börsvärde.

Hur kan Paues Åberg Communications hjälpa dig att öka värderingen av ditt bolag genom kommunikation?

  • Skapa en begriplig berättelse – en equity story
  • Utforma en metod för att kommunicera mer än bara regulatoriska nyheter
  • Bygga ett starkt förtroende och tillit bland dina investerare och andra målgrupper

Vi hjälper er med:

Due diligence

En nulägesanalys och genomlysning av resultaten av ditt bolags kommunikation för att kunna föreslå idéer till förbättringar. Läs vidare »

Vi kartlägger nuvarande kommunikationsarbete och insatser genom att undersöka befintliga aktieägarnas syn på bolaget, kännedom bland potentiella investerare, ditt bolags övergripande kommunikationsarbete och framtida möjligheter, eventuella missuppfattningar kring ditt bolag och dess verksamhet, hur eventuella kriser påverkat bilden av bolaget och bolagets positionering gentemot sina peers.

Vi tar fram en strategi för framgångsrik finansiell kommunikation med en plan för ökad synlighet och hur du bör allokera dina kommunikationsinsatser.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Jonas Rodny
Partner
076-190 90 51

Equity story

En equity story är en begriplig och intresseväckande bolagsbeskrivning av olika delar av bolagets verksamhet och är anpassad till olika målgrupper. Läs vidare »

Genom en workshop arbetar vi fram en equity story som beskriver ditt bolags verksamhet, marknad, produkt och de sammanhangen som bolaget verkar inom.

Vi hjälper att arbeta in den färdiga equity storyn i bolagets kommunikation.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Jonas Rodny
Partner
076-190 90 51

Löpande IR-stöd

Våra tjänster inom investerarrelationer syftar till att skapa långsiktigt aktieägarvärde samt lönsamma och konstruktiva relationer med ditt bolags viktigaste målgrupper och intressenter. Läs vidare »

Vi hjälper er att ta fram flera typer av kommunikationsmaterial såsom investerarpresentationer, finansiella rapporter och pressmeddelanden i samband med exempelvis transaktioner, kapitalanskaffningar, börsintroduktioner eller strategiska ompositioneringar.

Vi erbjuder rådgivning kring hur du bäst interagerar med dina aktieägare och vilken strategi du bör ha för dina investerarinteraktion.

Vi säljer ditt bolags equity story genom att öka ditt bolags närvaro i media och på investerarträffar och seminarier.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Jonas Rodny
Partner
076-190 90 51