Public Affairs - Paues Åberg

Public Affairs

Både företag och organisationer påverkas i växande utsträckning av politiska beslut. För att tillvarata verksamhetens intressen krävs kunskap om samhällsdebatten, förståelse för det politiska beslutsfattandet på kommunal, regional, nationell och europeisk nivå samt tid och resurser för ett eget engagemang

Värna och utveckla verksamheten med ett aktivt påverkansarbete

Vi hjälper våra uppdragsgivare att analysera politiken, rekommendera strategier och att genomföra praktiska påverkansinsatser.


Vi hjälper er med:

Omvärldsanalys

Samhällstrender, politiska processer och nya lagar och regler påverkar förutsättningarna för företag och organisationer. Läs vidare »

En strukturerad omvärldsbevakning undviker överraskningar och ger er ett försprång gentemot konkurrenterna.

Vi hjälper er att bevaka, analysera och bedöma hur det som händer i samhällsdebatten och politiken påverkar er verksamhet.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Jan-Ove Jerrestål
Director
070-440 08 31
Fredrik Saweståhl
Manager
070-610 96 53

Kartläggning av politiska positioner

De politiska partiernas politik speglar förändringarna i samhället. Läs vidare »

Kunskap om de ideologiska utgångspunkterna och idéutvecklingen gör det lättare att navigera i det politiska landskapet och skapar förutsättningar för ett framgångsrikt påverkansarbete.
Vi hjälper er att kartlägga politiska intressenter och positioner med betydelse för er verksamhet.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Jan-Ove Jerrestål
Director
070-440 08 31
Fredrik Saweståhl
Manager
070-610 96 53

Scenariobeskrivning

Politiken kan vara svår att förutse för den som saknar insyn i lagstiftningsprocessen. Läs vidare »

Genom att bedöma de möjliga utfallen av en process och utarbeta alternativa scenarier stärker ni er beredskap för oväntade händelser och skapar samtidigt förutsättningar för ett långsiktigt påverkansarbete.
Vi hjälper er att utveckla trovärdiga scenarier som hjälper er att förutse framtida villkor för er verksamhet.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Jan-Ove Jerrestål
Director
070-440 08 31
Theodor Paues
Partner
070-955 03 13

Policyförslag

Politiken är öppen för nya idéer på hur gamla utmaningar ska hanteras. Läs vidare »

Genom beskriva de utmaningar som ni och politiken är överens om, sätta in era förslag till lösningar i ett sammanhang och tydliggöra samhällsnyttan av era förslag kan bidra till att inspirera den förda politiken.

Vi hjälper er att utveckla och utarbeta konkreta och väl genomarbetade policyförslag.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Philip Thomasson Lerulf
Manager
073-448 23 75
Jan-Ove Jerrestål
Director
070-440 08 31

Påverkansarbete SOU

Nya lagar och större politiska reformer kräver i regel en statlig offentlig utredning (SOU) innan de kan bli verklighet. Läs vidare »

Före, under och efter en sådan utredning finns flera tillfällen att påverka utformningen av lagarna och reformerna. Ju tidigare ni kommer in i processen, desto större möjligheter har ni att få gehör för era perspektiv.

Vi har lång erfarenhet av att ta fram kunskapsunderlag till utredningar, skriva remissyttranden och remissammanställningar samt att mobilisera remissinstanser.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Theodor Paues
Partner
070-955 03 13
Allan Åberg
Partner
073-338 33 11

Opinionsbildande rapport

Det finns en stark efterfrågan från både nyhetsmedier och politik på berättelser och kunskap. Läs vidare »

Genom att i rapportform samla fakta och statistik om er bransch, beskriva dess villkor och beskriva allmänintresset för branschens möjligheter utmaningar kan ni stärka er position och bidra till angelägen policyutveckling.

Vi har lång erfarenhet av att utarbeta rapportidéer, producera rapporter och utveckla format och hjälper er att utveckla ett framgångsrikt koncept.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Philip Thomasson Lerulf
Manager
073-448 23 75
Fredrik Saweståhl
Manager
070-610 96 53

Debattskapande text

Aktiv opinionsbildning handlar om att få både medborgare och beslutsfattare att bli medvetna om utmaningar och möjligheter i samhället. Läs vidare »

Opinionsbildande text, till exempel debattinlägg, repliker och opinionsdrivande innehåll i egna kanaler, är ett effektivt verktyg för att skapa probleminsikt, varna för konsekvenser, utkräva ansvar och förmedla ett budskap.

Vi hjälper er att identifiera utmaningar, utveckla budskap och producera text.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Philip Thomasson Lerulf
Manager
073-448 23 75
Jan-Ove Jerrestål
Director
070-440 08 31

Genomförandestöd i påverkansarbetet

Ett framgångsrikt påverkansarbete förutsätter kunskap om den politiska beslutsprocessen som inte nödvändigtvis finns i er befintliga verksamhet. Läs vidare »

En byrå med erfarenhet av public affairs kommer kunna ge stöd både i den strategiska planeringen och det praktiska genomförandet av påverkansarbetet.

Vi hjälper till exempel er att identifiera och mobilisera allierade, att ta fram underlag inför möten med beslutsfattare, planera och genomföra publika möten och hearings och att föra dialog med politiska partier, beslutande församlingar och myndigheter.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Jan-Ove Jerrestål
Director
070-440 08 31
Theodor Paues
Partner
070-955 03 13