Corporate communications - Paues Åberg

Corporate communications

Förändring är det nya normala för flertalet företag. Det ställer krav på ständig, snabb och tydlig kommunikation, områden där många företag och organisationer upplever att de har utmaningar.

Öka affärsnyttan med din kommunikation

Vår erfarenhet visar att tre aspekter är avgörande för att kommunicera framgångsrikt i ett föränderligt landskap.


Styrningen

  • Kommunikationen i linje med affärsstrategi och affärsmål
  • Gemensamma budskap i hela organisationen
  • Etablerade talespersoner

Strukturen

  • Tydligt ansvar och mandat i kommunikationsarbetet
  • Beredskap för plötsliga förändringar och kris
  • Ändamålsenliga arbetsprocesser

Kulturen

  • Välinformerade och engagerade medarbetare
  • God kännedom om målgrupperna
  • Transparens och uppföljning

Vanliga utmaningar är att kommunikationen inte harmoniserar med affärsstrategi och verksamhetsmål, att man får dålig utväxling på sina kommunikationsinsatser, att det uppstår flaskhalsar i det dagliga arbetet, att det finns ingen strategi för internkommunikationen, att budskapen spretar och att det saknas etablerade talespersoner. Eller så har man generellt dålig beredskap för förändringar och kriser.

Vi hjälper er med:

Kommunikationsstrategier och planer

En kommunikationstrategi omfattar hela verksamheten och utgår från verksamhetsmål och affärsmål. Enkelt uttryckt svarar en kommunikationsstrategi på frågorna vad ska sägas/göras, varför, när, till vem och på vilket sätt. Läs vidare »

Vi hjälper er att ur strategin ta fram en kommunikationsplan som tydligt behandlar syfte och mål för kommunikationsarbetet, både internt och externt.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Stina Oldfeldt
Director
070-924 87 42
Allan Åberg
Partner
073-338 33 11

Kriskommunikation, riskanalyser, krisplaner och krisövningar

Paues Åberg stöder företagsledningar och kommunikationsavdelningar i arbetet med att utveckla och vårda varumärket i relation till kunder, ägare, analytiker, medarbetare och medier. Detta är ett arbete som är särskilt viktigt i samband med utmaningar och kriser. Läs vidare »

I förebyggande syfte hjälper vi till med att utbilda i kriskommuikation samt att utvärdera befintliga och ta fram nya riskanalyser och kriskommunikationsplaner. Vi genomför också krisövningar med ledningsgrupper, krisgrupper och kommunikationsavdelningar.

När krisen är ett faktum finns vi där som både rådgivare och operativt stöd i det löpande kommunikationsarbetet i kris.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Stina Oldfeldt
Director
070-924 87 42

Talesmannautbildning och muntlig kommunikation

Att få genomslag för idéer förutsätter genomarbetade analyser och relevanta förslag. Men det räcker inte med bara policyutveckling. Genomslag förutsätter även spridning, vilket handlar om kommunikation. Hur går man från en expertroll till en debattroll? Läs vidare »

I en talesmannautbildning arbetar vi med både framställan och budskap, dvs hur och vad. Paues Åbergs koncept kombinerar talarträning och budskaps-/medieträning för att rusta deltagarna att påverka och leda i muntliga situationer såsom presentationer, intervjuer och seminarier.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Malin Johansson
Director
070-092 91 69
Allan Åberg
Partner
073-338 33 11

Utformning och införande av redaktionellt arbetssätt

Många företag och organisationer brottas med svag utväxling på sitt kommunikationsarbete. Och många kommunikatörer, både chefer och medarbetare, känner ofta att de ägnar mer tid åt möten, strategier och planer än åt att faktiskt kommunicera. Läs vidare »

På både större och mindre kommunikationsavdelningar är det fortfarande vanligt att arbetet planeras utifrån kanalerna, inte budskap och målgrupper. Här har kommunikatörer mycket att vinna på att ta efter journalisternas sätt att tänka och berätta, och mediernas sätt att organisera sitt arbete för att nå ut med kommunikationen.

Vi hjälper er att ta fram ett redaktionellt arbetssätt, med redaktionella möten och en plan så att ert innehåll blir valt av er målgrupp.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Stina Oldfeldt
Director
070-924 87 42

Budskapsplattform och budskapsträning

En budskapsplattform samlar effektiva, enhetliga budskap kring en sakfråga, ett affärsområde eller en hel organisation. Förutom ett antal huvudbudskap består budskapsplattformen vanligen också av stödjande argument till vart och ett av huvudbudskapen samt en Q&A där svar på frågor och invändningar listas. Läs vidare »

För att få genomslag för budskapen krävs praktisk träning där talespersoner vid simulerade situationer får träna på att formulera och föra ut budskapen. Det genomförs vid en budskaps- och medieträning med berörda talespersoner.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Malin Johansson
Director
070-092 91 69
Stina Oldfeldt
Director
070-924 87 42

Corporate Storytelling

Som företag har man ofta många målgrupper att kommunicera till: aktieägare, analytiker, potentiella partners, myndigheter, medarbetare och beslutsfattare. Läs vidare »

En företagsberättelse blir en gemensam grund för hela verksamheten att utgå från och bygga sina budskap på. Berättelsen redogör för vilka ni är som företag, vad ni står för, hur er marknad ser ut och vad ni vill uppnå.

Särskild viktig är företagsberättelsen vid ompositionering, expansion eller sammanslagning av verksamheter.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Jonas Rodny
Partner
076-190 90 51
Stina Oldfeldt
Director
070-924 87 42

Kanalvalsstrategi

Det finns fler kanaler än någonsin tidigare för att nå ut med sina budskap. Medier, egna sociala kanaler, bloggar och fysiska möten. Vilken eller vilka kanaler man ska använda är dock i grunden inte mer komplicerat än tidigare: utgå från vilken målgrupp du vill nå och ta reda på var den finns. Läs vidare »

Vi hjälper er att ta fram en kanalvalsstrategi som gör det enklare för hela företaget att veta vilka kanaler som är prioriterade och primära för olika slags kommunikationsaktiviteter.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Stina Oldfeldt
Director
070-924 87 42

Omvärlds- och målgruppsanalys

Det är viktigt att som företag kunna förutse hur händelser och trender i omvärlden kan påverka verksamheten. Läs vidare »

Hur kan man dra nytta av de möjligheter som uppstår, genom att exempelvis agera expert inom sina sakfrågor, och hur kan man i ett tidigt skede hantera utmaningarna? På samma sätt behöver verksamheten se trender som påverkar kommunikationen med de egna målgrupperna – internt och externt.

Vi hjälper er att ta fram analyser som kan användas som underlag internt. Har ledningen ett gemensamt underlag är det lättare att ta rätt kommunikativa beslut.

Kontakta våra rådgivare för mer information:

Stina Oldfeldt
Director
070-924 87 42