Sammanfattning av regeringens vårproposition och vårändringsbudget för 2019

I dag, onsdag den 10 april, presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens ekonomiska vårproposition (VÅP:en) men även vårändringsbudgeten (VÄB:en) för 2019.

Den ekonomiska vårpropositionen bygger på den sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Vårändringsbudgeten är en del av överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. I december röstade riksdagen igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag för 2019. Vårändringsbudgeten syftar till att göra ändringar för innevarande år på de områden där regeringen, Centerpartiet och Liberalerna vill se andra prioriteringar än den tidigare antagna M/KD-budgeten.

Fyra punkter att ta med sig

  • Vårändringsbudgeten innehåller en rad förändringar jämfört med M/KD-budgeten. Det beror på att regeringen, C och L vill återställa vissa saker och göra sina egna avtryck i 2019 års budget.
  • Budgeten innehåller reformförslag om 4,5 miljarder kronor för 2019.
  • Närmare 2 miljarder kronor av förslagen i vårändringsbudgeten är fokuserade på miljö- och klimatfrågan.
  • Reformerna finansieras i huvudsak genom skattehöjningar, avräkningar på biståndet, flygskatten avskaffas inte och högskolan byggs ut långsammare.

 

Nedan redovisas en sammanfattning av VÅP:en samt några av ändringarna i VÄB:en.

2019 års ekonomiska vårproposition
Inledningsvis fokuserar regeringen på att samhällsproblemen ska lösas. Genom att satsa på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, klimat och miljö, stärkt välfärd och ökade kunskaper i skolan vill regeringen bemöta de utmaningar de ser i samhället. Klimatförändringar, bristande integration, segregation, bidragsberoende, gängbrottslighet och bostadsbrist lyfts bland annat fram som utmaningar.

Vårpropositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför Budgetpropositionen för 2020.

Regeringen betonar upprepade gånger att de vill arbeta för ett tryggare Sverige som respekterar och bevara alla människors fri- och rättigheter. Gemenskap, sammanhållning och respekt för den enskilda individen är i fokus.

Den ekonomiska utvecklingen framöver
Regeringen inleder med att berätta att i Sverige har konjunkturen stärkts de senaste åren och tillväxten har varit hög. Under den senaste tiden har dock flera indikatorer på den ekonomiska utvecklingen sjunkit något, vilket pekar på att BNP-tillväxten kommer att mattas av under 2019. En avmattning i den internationella konjunkturen, minskade bostadsinvesteringar och en inbromsning i offentlig konsumtion väntas bidra till en fortsatt dämpad tillväxt även 2020, enligt regeringens prognos.

Den senaste tidens höga ekonomiska tillväxt har lett till en ökad sysselsättningsgrad. Antalet arbetade timmar per capita har enligt regeringen ökat till historiskt höga nivåer. Men med en försämrad internationell konjunktur och avmattande tillväxttakt flaggar regeringen även att den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att dämpas framöver.

Avslutningsvis poängterar regeringen att ett allmänt osäkert läge i världsekonomin gör att det finns många otydligheter för den svenska ekonomiska utvecklingen. Storbritanniens utträde ur EU och USA:s handelskonflikt med flera länder nämns av regeringen som viktiga faktorer till att den ekonomiska utvecklingen i Sverige blir svagare än väntat. En svag utveckling på Sveriges bostadsmarknaden är även det en osäkerhetsfaktor.

Den bild av svensk ekonomi som regeringen målar upp ligger i linje med andra prognosinstitut, till exempel Konjunkturinstitutet.

Vårändringsbudgeten (VÄB:en)
I VÄB:en lämnas förslag till ändringar i statens budget för det löpande budgetåret, dvs 2019. I VÄB:en ökar utgifterna för 2019 med 2,2 miljarder kronor netto. Anslagsökningarna uppgår till 6,8 miljarder kronor och anslagsminskningarna till 4,6 miljarder kronor. Av nettoeffekten på 2,2 miljarderna är 1,2 miljarder kronor hänförliga till förslag om nya åtgärder, medan 1,0 miljarder kronor är hänförliga till förändringar av regelstyrda anslag och makroeffekter.

Politiska förslag i VÄB:en
I budgeten presenterar regeringen fyra reformområden:

  • Fler ska komma i arbete (+1 120 mkr)
  • Välfärden ska stärkas (+926 mkr)
  • Hela landet ska växa (+507 mkr)
  • Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland (+1 950 mkr)

Sammanlagt avsätts 4,5 miljarder kronor för reformer i VÄB:en, som huvudsakligen finansieras genom skatteförändringar (+1 331 mkr) och avräkningar på biståndet (+700 mkr). Nej till avskaffad flygskatt (+785 mkr) och höjd kemikalieskatt (+224 mkr) står för de två största skatteförändringarna.

Vill du diskutera vad VÅP:en och VÅB:en innbär för din verksamhet? Kontakta då Fredrik Östbom, Director på Paues Åberg.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg